วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC) ขอนแก่น


หลักสูตร TOEFL / IELTS

เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL /IELTS เน้นการฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยครอบคลุมทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการฝึกทำแบบฝึกหัดตามรูปแบบของข้อสอบเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ

โดยแบ่งเนื้อหาการเรียน ดังนี้
1. Grammar for TOEFL / IELTS (30 ชั่วโมง) ระดับ Pre-Intermediate
2. Reading and Writing (30 ชั่วโมง) ระดับ Intermediate
3. Listening and Speaking (30 ชั่วโมง) ระดับ Intermediate
4. Tactics for TOEFL / IELTS Tset (30 ชั่วโมง) ระดับ Advanced
หลักสูตร Phonics การออกเสียงและการผสมตัวอักษรในภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4- 12 ปี
สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ คือ

1. มีพื้นฐานในการออกเสียงของคำในภาษาอังกฤษ
2.รู้กฎของการสร้างคำในแต่ละคำ ซึ่งทำให้ออกเสียงได้ถูกต้อง
3.สามารถอ่านคำและประโยคภาษาอังกฤษในหนังสือได้

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC) อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-203703-4 ,089-4805244

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย
ศูนย์ภาษาที่เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ผู้เรียน โดยฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ทั้งยังได้สนุกสนานกับเกมส์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีรายละเอียดหลักสูตรดังต่อไปนี้

- General English Conversation การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- Business Communication ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารทางธุรกิจ การนัดพบ การแนะนำตัวเอง ฯลฯ
- English for life ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการเตรียมตัวไปต่างประเทศ
- Job Preparation การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียน resume, cover letter
- Grammar Review 1 ปูพื้นฐานตั้งแต่ประเภทคำ หน้าที่ของคำ เพื่อใช้ในการส้รางประโยคที่สมบูรณ์
- Introduction for Writing เรียนรู้การเรียบเรียงประโยคง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง
- Tactics For TOEIC กลยุทธที่เน้นแนวทางในการทำข้อสอบ TOEIC โดยเฉพาะ
- Grammar For TOEFL / IELTS เป็นหลักสูตรที่เน้นไวยากรณ์สำหรับการทำข้อสอบ TOEFL / IELTS

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC) อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-203703, 089-4805244 (ทุกวันจันทร์ - เสาร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น